All for Joomla
All for Joomla
All for Joomla
All for Webmasters

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

koltuk-yikamaEvlerimizde ve i?yerlerimizde en çok vakit geçirilen yerler koltuklar?m?zd?r.Bu yüzden belirli zamanlarda koltuklar?m?z?n y?kama i?lemine tabi tutulmalar? gerekir.

Ailenizin sa?l???n? tehlikeye atmay?n. Koltuklar?n?z? y?kama için güvenli ellere teslim edin. Sizin her söyledi?inizi ciddiye alan ve %100 mü?teri memnuniyeti sa?layan firmam?zla çal??maktan memnun kalaca??n?za GARANT? VER?YORUZ.

Koltuk kuma?lar? bakteri ve kir tutmaya çok elveri?lidir. Bunu bir gömlek gibi dü?ünün, nas?l ki giydi?iniz bir gömle?i ikinci sefer temizleyip giyiyorsak ayn? ?ekilde koltuklar?m?z?da belirli periyotlarla y?kamam?z gerekmektedir. Belirli periyotlarla y?kanmayan koltuklarda a??r? derecede bakteri ve mikrop birikece?i gibi leke ve kirler kuma??n ipli?ine uzun sure temas etmesi halinde kuma?a i?ler ve temizlenmesi dahada zorla??r ve eski rengine birdaha geri dönmeye bilir sizlerin ve sevdiklerinizin sa?l???n?da riske atar.

Koltuk Y?kama en kötü ihtimalle y?lda bir kere yap?lmal?d?r. Y?kama i?lemi görmeyen koltu?un üzerindeki lekelerin kal?c? olabilme ihtimali çok yüksektir. Belli periyotlarda y?kanan koltuk hem hijyen hemde görünüm bak?m?ndan çok daha iyi olucakt?r ayn? zamanda kullan?m ömrüde art?cakt?r.

Bizim tavsiyemiz koltuklar?n y?lda 2 defa y?kanmas?d?r. Y?lda bir kere y?kanan koltuklar?n lekeleri kuma??n içine i?lemesi engellenmi? olacakt?r.

 Matthew Ioannidis Jersey