All for Joomla
All for Joomla
All for Webmasters
All for Webmasters

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

YIKAMA VE TEM?ZLEME(m2)
Makine Hal?lar? 4,50 TL
Shaggy Hal?lar? 6,00 TL
Makina Yün Hal?lar? 8,00 TL
El Dokuma Yün Hal?lar? 12,00 TL
Nepal 6,00 TL
Akrilik Hal?lar 6,00 TL
?pek Hal?lar 15,00 TL
Step Hal?lar 15,00 TL
Koza Hal?lar 6,00 TL
Hal?flex 5,00 TL
Çin Hal?lar? 12,00 TL
Ladin Hal?lar? 15,00 TL
Kök Boyal? Hal?lar 15,00 TL
Yün Kilim 8,00 TL
Makina Kilim 5,00 TL

 

YIKAMA VE TEM?ZLEME( Adet )
Tek Çekyat 40,00 TL
Koltuk Tak?m? (Minderli) 120,00 TL
Koltuk Tak?m? Y?kama 90,00 TL - 100,00 TL
Tek ki?ilik yatak 40,00 TL
Çift ki?ilik yatak 60,00 TL
Battaniye Tek Ki?ilik 25,00 TL
Battaniye Çift Ki?ilik 35,00 TL
Yorgan Tek Ki?ilik 25,00 TL
Yorgan Çift Ki?ilik 35,00 TL
Overlok(Metre) 4,00 TL
STORE PERDE m2 6,00 TL
 Bryan Trottier Jersey

elithalikoltukyikama-vizyonumuzAmac?m?z öncelikle en iyi hizmeti mümkün olan en uygun fiyatla mü?terilerimize sunmakt?r. Bunun için gerekli olan makina ekipman? ve tecrübeli personel firmam?zda bulunmaktad?r. Önceli?imiz ise daha çok mü?teriye de?il, belirli mü?teriye daha kaliteli hizmet sunabilmektir.

Geni? filomuzla Bursa'da dakik ve güvenilir hizmet veriyoruz. Firmam?z ayn? zamanda marka yönetiminde de iddial? konuma gelmi?tir. Logomuzu ve ?sim Hakk?m?z? Marka Tescil Belgesi ile korumaya ald?k.

Sizin probleminiz bizim problemimiz, sizin memnuniyetiniz bizim memnuniyetimiz anlay???n?, amatör bir ruhla kurumsal bir firman?n güvencesinde size sunuyoruz.

Bize Ula??n : 0224 340 00 60 - 0505 470 00 60 - 0505 473 00 60

 Ken Daneyko Jersey

elithalikoltukyikama-misyonFirmam?z ça??m?z?n teknolojisini yak?ndan takip ederek yeniliklere aç?k olmu?tur. Sürekli geli?en ve yenilenen teknoloji  hemen temin edilmektedir.

Firmam?z?n bu özelli?i onu k?sa Sürede sektörün enlerinden biri haline getirmi?tir. Tecrübe ve bilgi birikimiyle di?er firmalardan farkl? olan firmam?zda AR-GE Çal??malar?na çok büyük önem verilmektedir. Firmam?z sürekli çözüm aray??lar?nda olup kusursuz hizmet anlay???yla bu sektörün geli?imi için de çok büyük katk? sa?lam??t?r. Rakipleri taraf?ndan sürekli takip ve taklit edilen firmam?z bu yönüyle de sektöründe kalitenin artmas?n? sa?lam??t?r.

E?itimli bir kadro taraf?ndan kurulan firmam?z ayn? zamanda E?itim düzeyi yüksek ?nsan ili?kilerine önem veren güler yüzlü profesyonel bir kadroya sahiptir.

Bize Ula??n : 0224 340 00 60 - 0505 470 00 60 - 0505 473 00 60

 Brian Dumoulin Jersey

elithalikoltukyikama-hakkimizda2005 y?l?nda aç?lm?? olan firmam?z y?llar?n vermi? oldu?u bilgi birikimi ve tecrübe ile her geçen gün mü?teri potansiyelini art?rarak hizmetlerine devam etmektedir.

Firmam?z teknolojiye vermi? oldu?u önemle sürekli sektörde en son teknolojik geli?meyi takip edip gerekli olan makineleri kullanmaktad?r. Firmam?z personelin e?itimine önem vermektedir. Bu kapsamda gerekli e?itim ve tecrübe sahibi olmayan personeline kesinlikle hal? teslim etmemektedir.

Ayr?ca kullanm?? oldu?umuz bitkisel ?ampuanlar sayesinde sa?l???n?za önem vermektedir.Sizde hal?lar?n?z? yeni aç?lm?? hal? y?kamalar?n sizin hal?n?z üzerinde tecrübe kazanmalar?na izin vermeyin 10 y?ll?k tecrübe ile çal???n içiniz rahat etsin...

Biz Elit Hal? Koltuk Y?kama olarak her hal? çe?idine hal?n?n özelli?ine göre ayr? ?ampuan kullanmaktay?z.

Ayr?ca sadece ayr? deterjan de?il kullan?lan ekipmanlarda ayr? olmak zorundad?r. Örne?in bir antika hal?y? sert makine f?rças? ile temizlenmeye kalk?l?rsa telafisi mümkün olmayan hatalara neden olabilir. Veya bir makine hal?s?n? yumu?ak bir f?rça ile temizlemeye kalk?ld???nda sadece yüzesel bir temizlik olacakt?r. Hal?n?n aralar?na f?rça i?lemedi?inden hijyen sa?lanmam?? olacakt?r. K?sacas? Elit Hal? Koltuk Y?kama' n?n 10 y?llk tecrübesi ve bilgi birikimine hal?lar?n?z? gönül rahatl??? ile teslim edebilirsiniz.

Bize Ula??n : 0224 340 00 60 - 0505 470 00 60 - 0505 473 00 60

 Ryan McDonagh Jersey